Du an green town Binh Tan gia re, cung co the tham khao them tai Can ho Green Town Tai sao chon Cung cu Ascent Lakeside tu chu dau tu Hoa Binh Chung ta nen tim hieu ve phap ly can ho luxgarden de truoc khi lua chon mua can ho luxgarden la su lua chon chinh xac nhat. Ngoai ra nen chon hay tim hieu them du an can ho Ascent Lakeside hay co the tham khao them website tai Ascent Lakeside, hay tai chinh site web ve Lux gia re oi quan 7 ve can ho an cu duoc mong cho nhat https://canho-luxriverview.net, hay site nay noi ve du an quan 6Xem them can ho Viva Riverside. Cung nhu la du an Opal Tower dang duoc mong cho nhathttps://canhoopalcity.com Ben canh do, neu co co hoi nen tiem hieu them ve dat nen long hung City
STT Tên dữ liệu Số văn bản Ngày ký Người ký Tải về
 
1 Ban hành Cập nhật Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020  2927/QĐ - UBND  26/10/2016  Lê Tuấn Quốc 
2 Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  3373/QĐ - BTNMT  27/12/2017  Trần Hồng Hà 
3 Ban hành kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020  1474/QĐ-TTg  05/10/2012  Thủ tướng:Nguyễn Tấn Dũng 
4 Báo cáo cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017  1009:2017/BC-CBDKH  09/06/2017  Nguyễn Khắc Hiếu 
5 Báo cáo cải cách hành chính 9 tháng đầu năm Cục Biến đổi khí hậu năm 2017  1525:2017/CBDKH  05/10/2017  Nguyễn Văn Tuệ 
6 Báo cáo cải cách hành chính Cục Biến đổi khí hậu năm 2017  2006:2017/CBDKH  19/12/2017  Nguyễn Văn Tuệ 
7 Báo cáo công tác khắc phục tồn tại công tác cải cách hành chính  118:2017/BC-KTTVBĐKH  10/02/2017  Nguyễn Văn Tuệ 
8 Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Đồng Tháp  240/BC - SVHTTDL  04/11/2016  Nguyễn Ngọc Thương 
9 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ  816/QĐ-BNN-KH  07/03/2018  Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường 
10 Bộ Tài nguyên và Môi trường - Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ  2678/QĐ-BTNMT  04/09/2018  Bộ trưởng Trần Hồng Hà 
11 Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu   2139/QĐ -TTg  05/12/2011  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng 
12 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó BĐKH giai đoạn 2013 - 2015  3761/BTNMT - KTTVBDKH  05/10/2012  Thứ trưởng Trần Hồng Hà 
13 Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khi hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020  672/QĐ-BTNMT  31/03/2017  Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân 
14 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp lần thứ VIII Ủy bản Quốc gia về BĐKH  TB 278/TB-VPCP  22/06/2017  Nguyễn Cao Lục 
15 Luật Khí tượng thủy văn  90/2015/QH13  23/11/2015  Nguyễn Sinh Hùng 
16 Nghị định về một số cách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với Biến đổi khí hậu  NĐ119/2016/NĐ-CP  23/08/2016  Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc 
17 Nghị Quyết Ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó...  08/NQ-CP  23/01/2014  Thủ tướng:Nguyễn Tấn Dũng 
18 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020  NQ 73/NQ - CP  26/08/2016  Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc 
19 Nghị quyết về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường  24-NQ/TW  03/06/2013  Ban chấp hành Trung ương 
20 Nghị Quyết về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó biến đổi khí hậu ở đồng bằng Sông Cửu Long  853/NQ-UBTVQH13  05/12/2014  Chủ Tịch Quốc Hội: Nguyễn Sinh Hùng 
21 Nghị quyết về Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu  120/NQ-CP   17/11/2017  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
22 Phê duyệt “Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”,   172/QĐ-BKHCN  29/01/2016  Thứ Trưởng: Phạm Công Tạc 
23 Phụ lục của Quyết định 2359 - Phê duyệt hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính   2359/QĐ-TTg  22/12/2015  Thủ Tướng: Nguyễn Tấn Dũng  
24 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai...  70/2018/TT-BTC  08/08/2018  Thứ trưởng Trần Văn Hiếu 
25 Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Cục Biến đổi khí hậu năm 2018  414/QĐ - BĐKH  31/12/2017  Nguyễn Văn Tuệ 
26 Quyết đinh ban hành kế hoạch của Bộ NN&PTNT thực hiện kế hoạch hành động quốc gia BĐKH giai đoạn 2012 - 2020  66/QĐ-BNN-KHCN  11/01/2013  Bộ Trưởng: Cao Đức Phát 
27 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu  2053/QĐ- TTg  28/10/2016  Trịnh Đình Dũng 
28 Quyết định Ban hành khung chương trình hành động thích ứng với BĐKh của ngành NN&PTNT giai đoạn 2008 - 2020  2730/QĐ-BNN-KHCN  05/09/2008  Bộ Trưởng: Cao Đức Phát 
29 Quyết định năm 2013 hệ thống chỉ tiêu theo dõi giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn...  1778/QĐ-BTNMT  27/9/2013  Bộ Trưởng: Nguyễn Minh Quang 
30 Quyết định Phê duyệt các dự án thành phần thuộc chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2012-2015  1651/QĐ-BTNMT  05/9/2013  Bộ Trưởng: Nguyễn Minh Quang 
31 Quyết định phê duyệt cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020  3029/QĐ - UBND  26/10/2016  Đặng Ngọc Sơn 
32 Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh  1393/QĐ-TTg  25/09/2012  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng 
33 Quyết định phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái...  799/QĐ-TTg  27/6/2012  Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải 
34 Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2012-2015  1183/QĐ-TTg  30/08/2012  Thủ tướng:Nguyễn Tấn Dũng 
35 Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015  1427/QĐ-TTg  02/10/2012  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng 
36 Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020  QĐ 1670/QĐ - TTg  31/10/2017  Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc 
37 Quyết định phê duyệt danh mục các đề tài khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2013 thuộc chương trình khoa học và công nghệ phục vụ...  1262/QĐ-BTNMT  08/08/2012  Thứ trưởng: Nguyễn Thái Lai 
38 Quyết định Phê duyệt dự án "Thích ứng với BĐKH cho phát triển bền vững nông nghiệp và nông thông vùng ven biển ĐBSCL  1263/QĐ-BNN-HTQT  29/05/2012   
39 Quyết định Phê duyệt đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với BĐKH giai đoạn 2013-2020”  2623/QĐ-TTg  31/12/2013  Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải 
40 Quyết định phê duyệt đề án giảm phát thải KNKKNK trong nông nghiệp, nông thông đến năm 2020  3119/QĐ-BNN-KHCN  16/12/2011  Bộ Trưởng: Cao Đức Phát 
41 Quyết định phê duyệt Đề án quản lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính; quản lý các hoạt động kinh doanh tín chỉ cac-bon ra thị trường...  1775/QĐ-TTg  21/11/2012  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng 
42 Quyết định phê duyệt đề cương thực hiện năm 2013 nhiệm vụ xây dựng các giải pháp kỹ thuật tổng hợp để quản lý và phát triển bền...  937/QĐ-BNN-KHCN  26/06/2013   
43 Quyết định Phê duyệt Hệ thống quốc gia về kiểm kê khí nhà kính   2359/QĐ-TTg  22/12/2015  Thủ Tướng: Nguyễn Tấn Dũng  
44 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020  403/QĐ-TTg  20/04/2014  Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải 
45 Quyết định phê duyệt khung chính sách năm 2016 (bổ sung), khung chính sách năm 2017 và văn kiện Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí...  QĐ 2044/QĐ - TTg  27/10/2016  Trịnh Đình Dũng 
46 Quyết định Phê duyệt khung hướng dẫn lựa chọn ưu tiên đầu tư thích ứng với BĐKh trong quá trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  1485/QĐ-KHĐT  17/10/2013  Thứ Trưởng: Nguyễn Thế Phương 
47 Quyết định Phê duyệt khung ma trận chính sách chu kỳ 03 (năm 2011) thuộc Chuong trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC0  1410/QĐ-TTg  16/08/2011  Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải 
48 Quyết định phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2012 thuộc Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)  1092/QĐ-TTg  16/8/2012  Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải 
49 Quyết định Phê duyệt Khung ma trận chính sách năm 2013 thuộc chương trình hỗ trợ ứng phó BĐKH (SP-RCC)  1628/QĐ-TTg  19/9/2013  Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải 
50 Quyết định phê duyệt Quy hoạch thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến 2050 trong điều kiện BĐKH, nước...  1397/QĐ-TTg  25/9/2012  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng 
51 Quyết định phê duyệt Quy hoạch thủy lợi khu vực miền Trung giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2050 trong điều kiện BĐKH, nước biển...  1588/QĐ-TTg  24/10/2012  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng 
52 Quyết định phê duyệt Tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với BĐKH (SP-RCC)  1719/QĐ-TTg  04/10/2011  PhóThủ tướng:Hoàng Trung Hải 
53 Quyết định Quyết định phê duyệt Khung ma trận chính sách 2014 thuộc SP-RCC  44/QĐ-TTg  08/01/2014  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng 
54 Quyêt định thành lập tổ công tác chuẩn bị lồng ghép các hoạt động NAMAs  187/QĐ-BTNMT  21/02/2013  Thứ trưởng: Trần Hồng Hà  
55 Quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng INDC   119/QĐ-BTNMT  22/01/2015  Thứ trưởng: Trần Hồng Hà  
56 Quyết định Thành lập Ủy ban Quốc gia về Biến đổi khí hậu  43/QĐ-TTg  09/01/2012  Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng 
57 Quyết định Về việc đàm phán với quỹ quốc tế về phát triển nông nghiệp (IFAD) hiệp định tài trợ và các văn kiện pháp lý liên quan của...  2308/QĐ-TTg  28/11/2013  Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải 
58 Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án   2934/QĐ-BNN-HTQT  01/12/2011   
59 Quyết định về việc Thành lập ban công tác đàm phán của Việt nam về Biến đổi khí hậu   80/QĐ-TTg  12/01/2012  Thủ Tướng: Nguyễn Tấn Dũng  
60 Thông tư quy định về đánh giá tác động của Biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia  TT08/2016/TT-BTNMT  16/05/2016  Thứ trưởng: Chu Phạm Ngọc Hiển 
61 Triển khai Quyết định 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí...  457/CV-CTHA  24/04/2017  Phan Văn Châu 
Có tổng số: 61 bản ghi