Du an green town Binh Tan gia re, cung co the tham khao them tai Can ho Green Town Tai sao chon Cung cu Ascent Lakeside tu chu dau tu Hoa Binh Chung ta nen tim hieu ve phap ly can ho luxgarden de truoc khi lua chon mua can ho luxgarden la su lua chon chinh xac nhat. Ngoai ra nen chon hay tim hieu them du an can ho Ascent Lakeside hay co the tham khao them website tai Ascent Lakeside, hay tai chinh site web ve Lux gia re oi quan 7 ve can ho an cu duoc mong cho nhat https://canho-luxriverview.net, hay site nay noi ve du an quan 6Xem them can ho Viva Riverside. Cung nhu la du an Opal Tower dang duoc mong cho nhathttps://canhoopalcity.com Ben canh do, neu co co hoi nen tiem hieu them ve dat nen long hung City
STT Tên đề tài Mục tiêu Cơ quan chủ trì Tổng vốn Tải về
 
1 Đánh giá mức độ tổn thương của hệ thống kinh tế - xã hội do tác động của... 

 

- Xác lập cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ đánh giá mức độ tổn thương của hệ thống kinh tế - xã hội do tác động của biến đổi khí hậu tại các tỉnh Bắc Trung bộ

...
Viện Địa lý - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  4800 triệu đồng 
2 Đánh giá mức độ tổn thương về kinh tế - xã hội do lũ lụt trên một số lưu... 

- Xây dựng được cơ sở khoa học đánh giá mức độ tổn thương do lũ lụt và các hoạt động khai thác các công trình thủy điện, thủy lợi trên các lưu vực sông chính Miền Trung.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội  4900 triệu đồng 
3 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở Bắc Bộ... 

Đánh giá được những tác động trực tiếp và gián tiếp của biến đổi khí hậu đến nhóm người nghèo ở Bắc Bộ Việt Nam, đề xuất được các giải pháp giảm thiểu, góp phần giảm nghèo bền...

Viện Nghiên cứu Phát triển Vùng, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam  4500 triệu đồng 
4 Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng... 

Trên cơ sở đánh giá đúng hiện trạng của cơ chế chính sách, hiệu quả của cơ chế chính sách tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay, từ đó xác định nhu cầu, phương hướng và giải...

  5.900 triệu đồng 
5 Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với... 

- Cung cấp luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở các tỉnh miền Trung.

Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học - Đại học Huế  5000 triệu đồng 
6 Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy sản miền Bắc và đề... 

 

 

Lượng giá kinh tế do biến đổi khí hậu đối với thủy...

Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội  5000 triệu đồng 
7 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các bệnh truyền nhiễm trên... 

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các bệnh truyền nhiễm trên người và thử nghiệm một số giải pháp can thiệp cho vùng ven biển đồng bằng Bắc bộ và Nam bộ.

 

Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng  5500 triệu đồng 
8 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sự biến đổi tài nguyên... 

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường  3765,50 triệu đồng 
9 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sức khỏe một số cộng... 

1.Mô tả mô hình bệnh tật của cộng đồng và mô hình bệnh tật dễ phát sinh  tại một số vùng trọng điểm bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.2.Mô tả mối liên quan giữa BĐKH và sức...

  5.400 triệu đồng  
10 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới sức khỏe, bệnh tật của... 

- Đánh giá thực trạng, dự báo ảnh hưởng và đề xuất giải pháp y sinh học trong dự phòng, giảm thiểu tác động của nắng nóng, khô hạn do biến đổi khí hậu tới sức khoẻ, bệnh tật của...

Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng  3400 triệu đồng 
11 Nghiên cứu cơ chế chính sách, định hướng đổi mới công nghệ để giảm thiểu... 

Đề xuất được cơ chế chính sách định hướng đổi mới công nghệ và các giải pháp thích ứng, giảm thiểu khí nhà kính, hướng tới nền kinh tế cacbon thấp phù hợp với điều kiện thực tế ở...

Hiệp hội Công nghiệp Môi trường Việt Nam  3200 triệu đồng 
12 Nghiên cứu cơ sở khoa học phân vùng sinh thái thích nghi với biến đổi khí hậu... 

1. Xác định được cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ việc phân vùng sinh thái thích nghi với biến đổi khí hậu trong nuôi trồng thủy sản tại vùng đồng  bằng sông Cửu Long.

2. Xây...

  4650 triệu đồng 
13 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn thành lập hành lang đa dạng sinh học... 

- Bảo tồn đa dạng sinh học trên đất liền nhằm thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu thông qua giải pháp thiết lập hệ thống hành lang đa dạng sinh học

 

Cục Bảo tồn đa dạng sinh học - Tổng cục Môi trường  2971,81 triệu đồng 
14 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác lập hệ thống quan trắc-giám sát... 

1. Xây dựng được bộ tiêu chí xác lập hệ thống quan trắc - giám sát tác động của biến đổi khí hậu đến nguồn nước mặt, nước dưới đất.

2. Đề xuất được hệ thống quan trắc -...

Trung tâm Công nghệ tài nguyên nước – Cục Quản lý tài nguyên nước  6.150 triệu đồng 
15 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất giải pháp công nghệ cất... 

Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn thông tin về công nghệ cất giữ CO2 trên thế giới, để xác định các hệ tầng, cấu trúc địa chất ở Việt Nam phù hợp cho việc cất giữ CO2 và lựa chọn...

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường  7500 triệu đồng 
16 Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp ứng phó... 

- Đánh giá hiện trạng, nghiên cứu xác định nguyên nhân làm gia tăng xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm gần đây; 

- Xây dựng kịch bản về xâm nhập mặn trong...

Trung tâm Thẩm định -Tư vấn Tài nguyên nước - Cục Quản lý Tài nguyên nước  3380,94 triệu đồng 
17 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu và... 

- Nghiên cứu được cơ sở khoa học xây dựng mạng lưới giám sát biến đổi khí hậu trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung mạng lưới quan trắc khí tượng, thủy văn, hải văn hiện có.

- Đề...

Trung tâm Ứng dụng công nghệ và bồi dưỡng nghiệp vụ Khí tượng Thủy văn và Môi trường - Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia  2585 triệu đồng 
18 Nghiên cứu cơ sở khoa học, công nghệ xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc... 

 1. Xác lập cơ sở khoa học, thực tiễn cho xây dựng khung kiến trúc, các chuẩn dữ liệu, quy trình xây dựng, cập nhật,  khai thác dữ liệu Quốc gia về biến đổi khí hậu và các đối tượng...

  6.300 triệu đồng 
19 Nghiên cứu cơ sở khoa học, tăng cường năng lực đáp ứng thông tin khí tượng... 

- Xác định được cơ sở khoa học và đề xuất được những biện pháp tăng cường năng lực thông tin KTTV trong việc đáp ứng yêu cầu thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường  2900 triệu đồng 
20 Nghiên cứu dự đoán sự diễn biến các hiện tượng thời tiết cực đoan trên khu... 

- Dự đoán được sự diễn biến của các hiện tượng thời tiết cực đoan (tập trung chủ yếu vào bão, mưa bão, mưa lớn-cực lớn và sóng biển) trung hạn cho khu vực Việt nam-Biển Đông

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội  2981 triệu đồng 
21 Nghiên cứu đánh giá biến động đường bờ biển các tỉnh Nam Bộ dưới tác... 

- Làm sáng tỏ hiện trạng, xu thế biến động và đánh giá được mức độ ổn định (hoặc dễ bị tổn thương) của bờ biển các tỉnh Nam Bộ dưới tác động của mực nước biển dâng liên quan...

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội  3556,30 triệu đồng 
22 Nghiên cứu đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến quy hoạch sử dụng không... 

Xây dựng được cơ sở dữ liệu về hiện trạng và dự báo biến động của điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường, kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng không gian đầm phá ven biển miền...

Hội Địa chất Biển Việt Nam - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam  7050 triệu đồng 
23 Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số cây trồng... 

- Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất một số cây trồng chủ lực (lúa, ngô, đậu tương, mía) tại Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.

...
Viện Môi trường Nông nghiệp - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  3400 triệu đồng 
24 Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với một số đảo,... 

1. Đánh giá được đặc điểm điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường, tai biến thiên nhiên, kinh tế xã hội các đảo và nhóm đảo trọng điểm của Việt Nam.2. Đánh giá được phạm vi và mức...

  6.400 triệu đồng  
25 Nghiên cứu luận cứ khoa học cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu và nước... 

1.Tổng quan được các phương pháp và kết quả dự tính, xây dựng, cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng trên thế giới và trong nước trong đó chỉ ra được các nguyên nhân (tính...

  4.900 triệu đồng 
26 Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ... 

- Xây dựng được cơ sở khoa học, đề xuất được bộ chỉ số nhằm đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường  4100 triệu đồng 
27 Nghiên cứu sự bùng phát sâu, bệnh hại mới trên một số cây trồng nông nghiệp... 

1. Xác định được tác động của biến đổi khí hậu đến sự bùng phát sâu bệnh hại trên một số cây trồng nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, trong đó có một số loài sâu bệnh hại mới xuất...

  5.800 triệu đồng 
28 Nghiên cứu sử dụng hợp lý đất phèn đồng bằng sông Cửu long thích ứng với... 

Xác định được mức độ và quy mô thay đổi tính chất đất phèn ở Đồng bằng sông Cửu Long theo các kịch bản biến đổi khí hậu.

Xây dựng được các mô hình sản xuất nông nghiệp thích...

  4.500 triệu đồng  
29 Nghiên cứu thiết kế mô hình làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu... 

- Nghiên cứu những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới khu vực đồng bằng sông Cửu Long từ đó xây dựng được bộ tiêu chí làng sinh thái thích ứng với BĐKH, đồng thời thiết kế thí điểm...

Trung tâm Tư vấn và Công nghệ Môi trường - Tổng cục Môi trường  2955,27 triệu đồng 
30 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cải tạo nâng cao đặc tính trở nhiệt cho vỏ... 

1. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hệ vỏ kết cấu bao che toà nhà và mức tiêu thụ năng lượng trong toà nhà

2. Nhận dạng và xác định sự cần thiết phải thực hiện cải...

  5.600 triệu đồng  
31 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ neo trong đất để gia cố đê biển sử dụng làm... 

 

 

1. Nghiên cứu xác định được các chỉ tiêu kỹ thuật...

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải - Bộ Giao thông Vận tải  4600 triệu đồng 
32 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ ổn định và liên kết các giồng cát ven biển... 

1. Xây dựng được công nghệ ổn định và liên kết các giồng cát ven biển thành dải đê tự nhiên nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

2. Xây dựng được hệ thống giồng cát ven biển, tạo...

  5.800 triệu đồng 
33 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát và cảnh báo những tác... 

 Xác định một số yếu tố khí hậu bằng công nghệ viễn thám;

  3550 triệu đồng 
34 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát và cảnh báo những tác... 

1. Đề xuất phương pháp luận nhằm giám sát, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đối với vấn đề suy giảm chất lượng nước mặt lục địa. 2. Thiết lập hệ...

Trung tâm Quan trắc Môi trường - Tổng cục Môi trường  2800 triệu đồng 
35 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám để giám sát và cảnh báo những tác... 

 

1. Dự đoán được sự diễn biến của các hiện tượng thời tiết cực đoan (tập trung chủ yếu vào bão, mưa bão, mưa lớn-cực lớn và sóng biển) trung hạn cho khu vực Việt nam-Biển...

Trung tâm Viễn thám Quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường  2981 triệu đồng  
36 Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu phát thải khí CO2 trong... 

1. Đánh giá và dự báo lượng phát thải...

Viện Khoa học và Kỹ thuật Môi trường - Đại học Xây dựng  4950 triệu đồng 
37 Nghiên cứu và xây dựng mô hình đô thị ven biển có khả năng thích ứng với... 

Nghiên cứu, đánh giá được quá trình đô thị hoá trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

 

Trung tâm Nghiên cứu Đô thị - Đại học Quốc gia Hà Nội  6950 tỷ đồng 
38 Nghiên cứu xây dựng Atlas khí hậu và biến đổi khí hậu Việt Nam  

- Đúc kết và minh họa được những quy luật, đặc điểm phân bố (không gian và thời gian) của khí hậu và biến đổi khí hậu ở Việt Nam trong thế kỷ 20 và thập kỷ đầu của thế kỷ 21;

-...

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường  4500 triệu đồng 
39 Nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách liên kết vùng trong việc ứng phó với... 

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các vùng ở Việt Nam; Và thực...

Viện Môi trường và Phát triển bền vững - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam  2900 triệu đồng 
40 Nghiên cứu xây dựng định hướng và các phương án giảm phát thải khí nhà kính... 

- Góp phần xây dựng hệ thống chính sách phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và lập kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính (KNK) ở Việt Nam.

 

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường  3453,30 triệu đồng 
41 Nghiên cứu xây dựng phương án đàm phán khung của Việt Nam về biến đổi khí... 

- Đánh giá được cơ sở và quan điểm của các quốc gia, các nhóm quốc gia trên thế giới trong đàm phán biến đổi khí hậu để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam;

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường  1700 triệu đồng 
42 Nghiên cứu, đánh giá kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam và... 

1. Nhận biết các biểu hiện của tân kiến tạo và kiến tạo hiện đại khu vực ven biển miền Trung Việt Nam

2. Phân tích, đánh giá mối quan hệ giữa tân kiến tạo, kiến tạo hiện đại với...

  7.200 triệu đồng 
43 Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng lợi ích kép về môi trường của các hoạt động... 

Viện Khoa học Quản lý Môi trường - Tổng cục Môi trường  1800 triệu đồng 
44 Nghiên cứu, đánh giá, tuyển chọn và khảo nghiệm bộ giống lúa chịu hạn thích... 

Đánh giá và tuyển chọn được các giống lúa chịu hạn năng suất, chất lượng cao, thích ứng với vùng chịu ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu (BĐKH) khu vực Duyên hải miền Trung, được...

Viện Bảo vệ Thực vật - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  3550 triệu đồng 
45 Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm ứng phó... 

Mục tiêu tổng quát: Trên cơ sở đánh giá cơ cấu kinh tế của các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã và đang có những ảnh hưởng rõ nét, đánh giá sự chuyển dịch cơ...

  5.450 triệu đồng  
46 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát tài nguyên đất trong điều kiện biến... 

1.Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác hoạch định chính sách đất đai về giám sát tài nguyên đất, nhằm ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu..2. Mục tiêu cụ...

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường  5.600 triệu đồng 
47 Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng... 

 Xây dựng và phổ biến quy trình, kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu cho các cây trồng chủ lực tại các vùng sản xuất trọng điểm (đồng bằng sông Hồng; đồng bằng duyên...

Viện Môi trường Nông nghiệp - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam  5400 triệu đồng 
48 Xây dựng hệ hỗ trợ ra quyết định trong quản lý tài nguyên đất và nước... 

- Xây dựng được hệ thống hỗ trợ ra quyết định (Cơ sở tri thức, bộ công...

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh - Bộ Tài nguyên và Môi trường  4500 triệu đồng 
Có tổng số: 48 bản ghi