Du an green town Binh Tan gia re, cung co the tham khao them tai Can ho Green Town Tai sao chon Cung cu Ascent Lakeside tu chu dau tu Hoa Binh Chung ta nen tim hieu ve phap ly can ho luxgarden de truoc khi lua chon mua can ho luxgarden la su lua chon chinh xac nhat. Ngoai ra nen chon hay tim hieu them du an can ho Ascent Lakeside hay co the tham khao them website tai Ascent Lakeside, hay tai chinh site web ve Lux gia re oi quan 7 ve can ho an cu duoc mong cho nhat https://canho-luxriverview.net, hay site nay noi ve du an quan 6Xem them can ho Viva Riverside. Cung nhu la du an Opal Tower dang duoc mong cho nhathttps://canhoopalcity.com Ben canh do, neu co co hoi nen tiem hieu them ve dat nen long hung City
STT Tên dữ liệu Mô tả
1 Cục Biến đổi khí hậu  http://dcc.gov.vn 
2 Bộ Tài nguyên và Môi trường  http://www.monre.gov.vn 
3 Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường  http://isponre.gov.vn/home 
4 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia   http://nawapi.gov.vn 
5 Quỹ môi trường toàn cầu  http://www.gef.monre.gov.vn 
6 Bộ Kế hoạch và Đầu tư  http://www.mpi.gov.vn 
7 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  http://www.agroviet.gov.vn 
8 Bộ Xây dựng  http://www.xaydung.gov.vn 
9 Bộ Giao thông vận tải  http://www.mt.gov.vn 
10 Bộ Khoa học và Công nghệ  http://www.most.gov.vn 
11 Bộ tài chính  http://www.mof.gov.vn 
12 Bộ Giáo dục và Đào tạo  http://www.moet.gov.vn 
13 Tổng Cục Môi Trường  http://vea.gov.vn 
14 Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam  http://vasi.gov.vn 
15 Tổng Cục quản lý đất đai   http://www.gdla.gov.vn 
16 Tổng Cục Địa Chất và Khoáng Sản Việt Nam  http://dgmv.gov.vn 
17 Tổ chức Jica  http://www.jica.go.jp/english 
18 Ngân hàng thế giới  http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam 
19 Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)  http://www.ambafrance-vn.org 
20 Tổ chức NGO  http://www.vngo-cc.vn 
Có tổng số: 20 bản ghi