Du an green town Binh Tan gia re, cung co the tham khao them tai Can ho Green Town Tai sao chon Cung cu Ascent Lakeside tu chu dau tu Hoa Binh Chung ta nen tim hieu ve phap ly can ho luxgarden de truoc khi lua chon mua can ho luxgarden la su lua chon chinh xac nhat. Ngoai ra nen chon hay tim hieu them du an can ho Ascent Lakeside hay co the tham khao them website tai Ascent Lakeside, hay tai chinh site web ve Lux gia re oi quan 7 ve can ho an cu duoc mong cho nhat https://canho-luxriverview.net, hay site nay noi ve du an quan 6Xem them can ho Viva Riverside. Cung nhu la du an Opal Tower dang duoc mong cho nhathttps://canhoopalcity.com Ben canh do, neu co co hoi nen tiem hieu them ve dat nen long hung City
Năm :   Phát thải khí nhà kính theo các ngành thuộc lĩnh vực năng lượng
Nguồn phát thải Lượng phát thải Tỷ trọng (%)
1.Sản xuất điện  
2. Công nghiệp và Xây dựng  
3. Giao thông  
5. Dân dụng  
4. Thương mại/Dịch vụ  
7. Khác  
6. Nông/Lâm/Ngư nghiệp  
1.B. Phát tán  
1. Nhiên liệu rắn  
2. Dầu và khí  
Tổng phát thải  
1.A. Đốt nhiên liệu