Du an green town Binh Tan gia re, cung co the tham khao them tai Can ho Green Town Tai sao chon Cung cu Ascent Lakeside tu chu dau tu Hoa Binh Chung ta nen tim hieu ve phap ly can ho luxgarden de truoc khi lua chon mua can ho luxgarden la su lua chon chinh xac nhat. Ngoai ra nen chon hay tim hieu them du an can ho Ascent Lakeside hay co the tham khao them website tai Ascent Lakeside, hay tai chinh site web ve Lux gia re oi quan 7 ve can ho an cu duoc mong cho nhat https://canho-luxriverview.net, hay site nay noi ve du an quan 6Xem them can ho Viva Riverside. Cung nhu la du an Opal Tower dang duoc mong cho nhathttps://canhoopalcity.com Ben canh do, neu co co hoi nen tiem hieu them ve dat nen long hung City
Năm :   Bảng 2.11 Phát thải khí nhà kính từ nông nghiệp
Tiểu lĩnh vực CH4 N2O CO NOx CO2 tương đương Tỷ lệ (%)
Lên men tiêu hóa368,12   7.730,5211,9
Quản lý phân bón164,16   3.447,365,3
Trồng Lúa1.782,37   37.429,7757,5
Đất nông nghiệp 45,87  14.219.7021,8
Đốt savana9,971,23261,714,46590,670,9
Đốt các phụ phẩm nông nghiệp59,131,391.214,6850,281.672,632,6
Tổng2.383,7548,491.476,3954,7465.090,65100