Du an green town Binh Tan gia re, cung co the tham khao them tai Can ho Green Town Tai sao chon Cung cu Ascent Lakeside tu chu dau tu Hoa Binh Chung ta nen tim hieu ve phap ly can ho luxgarden de truoc khi lua chon mua can ho luxgarden la su lua chon chinh xac nhat. Ngoai ra nen chon hay tim hieu them du an can ho Ascent Lakeside hay co the tham khao them website tai Ascent Lakeside, hay tai chinh site web ve Lux gia re oi quan 7 ve can ho an cu duoc mong cho nhat https://canho-luxriverview.net, hay site nay noi ve du an quan 6Xem them can ho Viva Riverside. Cung nhu la du an Opal Tower dang duoc mong cho nhathttps://canhoopalcity.com Ben canh do, neu co co hoi nen tiem hieu them ve dat nen long hung City
Năm :   Bảng 2.14 Phát thải khí nhà kính từ lĩnh vực LULUCF năm 2000
Tiểu lĩnh vực CO2 phát thải CO2 hấp thụ CH4 N2O CO2 tương đương
Thay đổi rừng và trữ lượng sinh thái -49.830,18  -49.830,18
Chuyển đổi sử dụng đất40.665,17 140,300,9643.909,70
Đất quản lý bị bỏ hoang - 7.330,33  - 7.330,33
CO2 hấp thụ/ phát thải từ đất46.943,75- 18.588,22  28.355,53
Tổng87.608,92- 75.748,73140,300,9615.104,72