Du an green town Binh Tan gia re, cung co the tham khao them tai Can ho Green Town Tai sao chon Cung cu Ascent Lakeside tu chu dau tu Hoa Binh Chung ta nen tim hieu ve phap ly can ho luxgarden de truoc khi lua chon mua can ho luxgarden la su lua chon chinh xac nhat. Ngoai ra nen chon hay tim hieu them du an can ho Ascent Lakeside hay co the tham khao them website tai Ascent Lakeside, hay tai chinh site web ve Lux gia re oi quan 7 ve can ho an cu duoc mong cho nhat https://canho-luxriverview.net, hay site nay noi ve du an quan 6Xem them can ho Viva Riverside. Cung nhu la du an Opal Tower dang duoc mong cho nhathttps://canhoopalcity.com Ben canh do, neu co co hoi nen tiem hieu them ve dat nen long hung City
STT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Tải về
 
1 Khung Ma trận chính sách chu kỳ 1-2 ( 2009-2010) 

 

2 Khung Ma trận chính sách chu kỳ 3( 2011) 

-  Phát triển đồng thời chống chịu biến đổi khí hậu: Tăng cường tính chống chịu của
tài nguyên nước

-  Phát triển đồng thời chống chịu biến đổi khí hậu: Tăng cường quản lý tổng hợp
ven biển

-  Phát triển đồng thời chống chịu biến đổi khí hậu: Tăng cường quản lý tài nguyên
thiên nhiên

- Phát triển đồng thời chống chịu biến đổi khí hậu: Tăng cường khả năng chống
chịu của cơ sở hạ tầng

-  Phát triển đồng thời chống chịu biến đổi khí hậu: Tăng cường tính chống chịu của
ngành y tế

- Phát triển đồng thời chống chịu biến đổi khí hậu: Tăng cường tính chống chịu
BĐKH của ngành nông nghiệp và An ninh lương thực

-  Phát triển ít phát thải carbon: Khai thác các

3 Khung Ma trận chính sách năm 2012 

- Tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước

- Tăng cường quản lý tổng hợp ven biển

- Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên

- Tăng cường khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng

- Tăng cường tính chống chịu BĐKH của ngành Y tế

- Tăng cường tính chống chịu BĐKH của ngành Nông nghiệp và an ninh lương thực

- Sử dụng hiệu quả năng lượng

- Phát triển năng lương tái tạo

- Tăng cường quản lý và phát triển rừng

- Tăng cường quản lý chất thải

- Tăng cường tính chủ động trong việc xây dựng và thực hiện chính sách BĐKH

- Cơ chế tài chính cho BĐKH

4 Khung Ma trận chính sách năm 2013 

- Chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai và Quan trắc khí hậu

- Đảm bảo An ninh nước và An ninh lương thực trong điều kiện biến đổi khí hậu

- Chủ động ứng phó với mực nước biển dâng tại những vùng dễ bị tổn thương-

- Quản lý và Phát triển rừng bền vững

- Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội

- Tăng cường năng lực cho các cơ quan Chính phủ ứng phó với biến đổi khí hậu

- Nâng cao năng lực cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu

- Tăng cường đầu tư và đa dạng hóa các nguồn tài chính

5 Khung Ma trận chính sách năm 2014 

- Chủ động sẵn sàng ứng phó với thiên tai và quan trắc khí hậu

- Đảm bảo an ninh nước và an ninh lương thực trong điều kiện biến đổi khí hậu

- Chủ động ứng phó với mực nước biển dâng tại những vùng dễ bị tổn thương

- Quản lý và phát triển rừng bền vững

- Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội

- Tăng cường năng lực cho các cơ quan Chính phủ ứng phó với biến đổi khí hậu

- Nâng cao năng lực cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu

- Tăng cường đầu tư và đa dạng hóa các nguồn tài chính

6 Quyết định phê duyệt Khung chính sách năm 2016 (bổ sung), Khung chính sách năm 2017 và văn... 

 

Có tổng số: 6 bản ghi