Du an green town Binh Tan gia re, cung co the tham khao them tai Can ho Green Town Tai sao chon Cung cu Ascent Lakeside tu chu dau tu Hoa Binh Chung ta nen tim hieu ve phap ly can ho luxgarden de truoc khi lua chon mua can ho luxgarden la su lua chon chinh xac nhat. Ngoai ra nen chon hay tim hieu them du an can ho Ascent Lakeside hay co the tham khao them website tai Ascent Lakeside, hay tai chinh site web ve Lux gia re oi quan 7 ve can ho an cu duoc mong cho nhat https://canho-luxriverview.net, hay site nay noi ve du an quan 6Xem them can ho Viva Riverside. Cung nhu la du an Opal Tower dang duoc mong cho nhathttps://canhoopalcity.com Ben canh do, neu co co hoi nen tiem hieu them ve dat nen long hung City
STT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện Tổng vốn đầu tư Tải về
 
1 Biochar feasibility 

 

Viện Môi trường nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2013-2014  880 triệu đồng  
2 Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất ở Đồng Bằng Sông Cửu... 

-Tăng cường khả năng thích ứng của các hệ thống sản xuất lúa ở đồng bằng Sông Cửu Long.

- Cung cấp kỹ thuật và kiến thức về sử dụng đất thích ứng với biến đổi khí hậu cho nông dân và các cơ quan quản lý để cải thiện an ninh lương thực ở đồng bằng sông Cửu Long.

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   2011 - 2015  1.664 triệu đồng  
3 Chương trình 3 giảm 3 tăng; 1 phải 5 giảm… 

- Giảm chi phí sản xuất;

- Giảm sử dụng thuốc BVTV;

- Giảm phát thải khí nhà kính.

Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2001 - 2013  35.000 triệu đồng  
4 Chương trình Bảo tồn và đa dạng sinh học châu Á (BUCAP) 

- Bảo tồn nguồn gen cây lúa;

- Cộng đồng chọn, tạo giống lúa thích ứng điều kiện biến đổi khí hậu (dịch bệnh, điều kiện khí hậu, canh tác).

Trường Đại học Cần Thơ. Trung tâm phát triển nông thôn bền vững (SRD) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   2000 - 2013  9.000 triệu đồng  
5 Chương trình Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn nhằm thích nghi với biến... 

Hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh chống biến đổi khí hậu

Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông  2008-2014  542.520 triệu đồng  
6 Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 (thay thế Quyết... 

Giai đoạn 2013-2020 bố trí ổn định 160.000 hộ (giai đoạn 2013-2015 là 55.900 hộ)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2013-2020  16.774.000 triệu đồng  
7 Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ... 

Trong giai đoạn 2006-2010 bố trí ổn định 75.000 hộ (bao gồm 30.000 hộ vùng thiên tai, vùng đặc biệt khó khăn; 10.000 hộ vùng biên giới hải đảo; 33.000 hộ dân di cư tự do; 2000 hộ vùng rừng phòng hộ, đặc dụng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2006-2010   4.500.000 triệu đồng  
8 Chương trình mục tiêu QG về Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả 

Giảm 3% đến 5% Tiêu thụ năng lượng theo Phương án phát triển bình thường

Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và đào tạo  2006 - 2013  276,58 triệu đồng  
9 Chương trình trồng khoai tây bằng phương pháp làm đất tối thiểu 

- Giảm công lao động;

- Tận dụng nguồn rơm rạ (giảm đốt rơm rạ) → giảm phát thải khí nhà kính.

Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2009 - 2013  14.000 triệu đồng  
10 Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn I 

- Năng lực thể chế và kỹ thuật được cải thiện để điều phối ở cấp quốc gia nhằm quản lý các hoạt động REDD + tại Việt Nam;

- Năng lực quản lý REDD+ và cung cấp chi trả cho các dịch vụ sinh thái ở cấp tỉnh và cấp huyện được cải thiện thông qua việc lập kế hoạch và thực thi phát triển bền vững; và

- Kiến thức về các phương pháp tiếp cận được cải thiện để làm giảm sự chuyển dịch phát thải khu vực

Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2009-2012  4,3 triệu USD 
11 Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II 

Tăng cường năng lực để Việt Nam có thể hưởng lợi từ việc chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải khí nhà kính trong tương lai khi thực hiện REDD+ và góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động quốc gia về REDD+ và tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Tổng cục Lâm nghiệp/Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông  2013-2015  30,926 triệu USD 
12 Chương trình: Hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI) 

- Giảm chi phí đầu vào sản xuất (giống, phân bón, thuốc BVTV);

- Giảm phát thải khí nhà kính.

Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   2002 - 2013  15.000 triệu đồng  
13 Dự án “Tác động của Biến đổi khí hậu và các giải pháp thích ứng an toàn sinh học... 

- Đánh giá được các tác động của BĐKH lên cơ sở hạ tầng, môi trường và an toàn sinh học của các hệ thống NTTS chính tại miền Bắc Việt Nam.

- Xây dựng được và phổ biến những khuyến nghị thích ứng với BĐKH cho NTTS miền Bắc Việt Nam cho cán bộ, người dân tham gia NTTS và các bên liên quan.

Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn  2011 - 2014  4.774.689 Kuron Đan Mạch (tương đương 950.000 USD) 
14 Dự án \"Sử dụng hiệu quả nguồn dinh dưỡng để phát triển nuôi trồng thủy sản bền... 


Góp phần phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản vùng ven biển miền Trung trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Phân viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản Bắc Trung Bộ - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2012 -2015  10.362 triệu đồng  
15 Dự án cung cấp khí tượng nông nghiệp thích ứng với BĐKH với Hàn Quốc 

Cung cấp số liệu khí tượng nông nghiệp thích ứng với BĐKH cho Hàn Quốc

Viện Môi trường nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2012-2013  208,3 triệu đồng  
16 Dự án giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái... 

 

Hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh chống biến đổi khí hậu

Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông  2013 - 2015  649.463 triệu đồng  
17 Dự án hỗ trợ kỹ thuật \"Quy hoạch Xây dựng và Quy hoạch Đô thị thích ứng với BĐKH... 

Tăng cường năng lực, nâng cao nhận thức ĐMC cho QHXD, QHĐT thông qua sử dụng DMC

Viện Kiến trúc Quy hoạch đô thị và nông thôn nay là Viện Quy hoạch độ thị Nông thôn Quốc Gia - Bộ Xây Dựng   2012- 2013  545.400 EUR 
18 Dự án Hỗ trợ nông nghiệp các bon thấp 

Xây dựng một nền sản xuất nông nghiệp bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường thông qua việc xúc tiến xây dựng/nhân rộng các mô hình nghiên cứu và chuyển giao các công nghệ sản xuất nông nghiệp hướng tới giảm thiểu phát thải khí nhà kính và ứng phó/ giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, phế phụ phẩm trong nông nghiệp, quản lý hiệu quả các hoạt động chế biến, bảo quản sau thu hoạch nông sản.

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường do chất thải nông nghiệp thông qua mở rộng và phát triển chương trình khí sinh học từ quy mô công trình nhỏ hộ gia đình đến quy mô công trình vừa và lớn tạo nguồn năng lượng sạch, cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông  2013 - 2019  84.000.000 triệu đồng  
19 Dự án Tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu cho cơ sở hạ tầng các tỉnh miền... 

Áp dụng những ứng dụng có hiệu quả trên cơ sở hạ tầng nhân rộng ra các địa phương ở vùng núi phía Bắc đối với những tác động bất lợi do BĐKH và xây dựng hỗ trợ một khuôn khổ chính sách thuận lợi để nâng cao sự phát triển bền vững cho các tỉnh ở vùng núi phía Bắc

Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông  2013-2016  3.740.000 triệu đồng  
20 Đánh giá, nghiên cứu kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu: hợp phần nông nghiệp 

 Xây dựng được một báo cáo đánh giá hiện trạng sản xuất nông nghiệp của Việt Nam, trong đó nêu rõ các yếu tố tác động tới sự phát triển về diện tích, năng suất, sản lượng và giá cả của từng loại cây trồng (lúa, ngô, sắn, mía đường, cà phê, rau), đặc biệt là các yếu tố thời tiết khí hậu đến sinh trưởng phát triển và năng suất của các cây trồng nơi trên trên 9 vùng sinh thái nông nghiệp
- Xây dựng được một báo cáo tham vấn các chuyên gia, nhà chỉ đạo sản xuất và người nông dân về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp trong các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Tiền Gang, Đồng bằng sông Cửu Long

Viện Môi trường nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2009-2010  438 triệu đồng  
21 Đề án giảm phát thải KNK đến năm 2020 

 

Xây dựng được chương trình giảm 20% lượng khí nhà kính phát thải cho ngành nông nghiệp đến năm 2020

Viện Môi trường nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2011-2014  200 triệu đồng  
22 Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng sa mạc hóa, đề xuất các giải pháp phòng, chống... 

- Xác định thực trạng, nguy cơ sa mạc hoá về: diện tích, mức độ tương ứng với các hình thức sa mạc hoá, ảnh hưởng của sa mạc hoá tới đời sống kinh tế xã hội vùng Tây Bắc;

- Đánh giá các nguyên nhân gây ra sa mạc hoá từ ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên, của quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại các tỉnh trong vùng;

- Đánh giá ảnh hưởng của sa mạc hoá đến các hoạt động kinh tế, xã hội và môi trường vùng Tây Bắc và khả năng phục hồi và hạn chế sa mạc hoá;

- Đề xuất các giải pháp phòng, chống sa mạc hoá vùng Tây Bắc

Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2011-2012  2.578 triệu đồng 
23 Giảm phát thải từ rừng ở khu vực Châu Á 

Tăng cường năng lực của các nước hướng tới mục tiêu giảm pháp thải khí nhà kính bền vững ở Đông Nam Á trong lĩnh vực sử dụng đất lâm nghiệp đồng thời hỗ trợ các nước được hưởng lợi từ khuôn khổ Chương trình REDD+ quốc tế

Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2011-2015  3,582 triệu USD 
24 Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam 

Hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức và kỹ thuật của Ban Chỉ đạo, Văn phòng REDD+ Việt Nam, một số cơ quan Trung ương và 3 tỉnh thí điểm (Quảng Bình, Quảng Trị, Đắk Nông) nhằm chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+, góp phần thực hiện thành công Chương trình hành động quốc gia về REDD+

Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2013-2015  4,432 triệu USD 
25 Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng đề án giảm phát thải KNK trong nông nghiệp Việt Nam đến... 

Xây dựng đề án giảm 20% lượng pháp thải KNK ngành nông nghiệp

Viện Môi trường nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2011  250 triệu đồng  
26 Hợp phần ‘Tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà’ thuộc dự án ‘Chuyển hóa cacbon... 

Hỗ trợ triển khai các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng

Vụ KHCNMT - Bộ Xây Dựng  2013 - 2015  1 triệu USD (trong đó 600 ngàn đô cấp hòa ngân sách, 400 ngàn USD do Sứ quán Đan Mach quản lý) 
27 Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công nghiệp 

Cuộc sống của người dân làm việc bên trong và sinh sống xung quang các cơ sở công nghiệp được hưởng lợi từ việc kiểm soát ô nhiễm và việc sử dụng tài nguyên của các cơ sở công nghiệp được cải thiện.

Bộ Công Thương (Vụ Khoa học và Công nghệ)  2006 - 2011  2.090 triệu đồng 
28 Nâng cao hiểu biết về tăng cường trữ lượng các bon rừng theo cơ chế giảm phát thải... 

Nâng cao hiểu biết về tính khả thi và lợi ích của các hoạt động tăng cường trữ lượng các bon rừng trong việc thực hiện chương trình REDD+

Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2012-2014  1,082 triệu USD 
29 Nâng cao kiến thức, kỹ năng về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và ứng phó với biến... 

- Nâng cao kỹ năng về quản lý dịch hại cho nông dân, nhất là quản lý các dịch hại mới trong điều kiện BĐKH;

- Sử dụng các biện pháp sinh học, sinh thái học nhằm giảm lượng thuốc BVTV sử dụng.

Cục bảo vệ thực vật - Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chi cục BVTV các tỉnh/thành  1992 - 2013  305.000 triệu đồng  
30 Nâng cao năng lực phát triển Công trình Xanh ở Việt Nam” do Chương trình Môi trường Liên... 

Nâng cao năng lực về công trình xanh ở VN

Vụ KHCNMT - Bộ Xây Dựng   2010- 2011  120.000 USD 
31 Nghiên cứu chọn tạo giống lúa chịu mặn và phẩm chất tốt cho ĐBSCL và phía Bắc 

Lai tạo giống lúa thuần mới, có khả năng chịu mặn (0,3-0,4%), phẩm chất gạo tốt, phù hợp với điều kiện canh tác lúa vùng nhiễm mặn ở ĐBSCL và phía Bắc

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2009-2013  5.000 triệu đồng 
32 Nghiên cứu chọn tạo giống lúa cực ngắn và ngắn ngày cho vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Chọn tạo được giống lúa cao sản  cực ngắn (85-90  ngày) và ngắn ngày (90 - 100 ngày)  kháng rầy nâu, đạo ôn, chịu mặn, chịu phèn phù hợp cho chuyển đổi cơ cấu cây trồng và né tránh thiên tai cho vùng ĐBSCL

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2012-2016  3.950 triệu đồng  
33 Nghiên cứu chọn tạo giống lúa thơm, chịu mặn, chất lượng cao cho vùng đồng bằng sông... 

Chọn tạo và phát triển được giống lúa thơm, chịu mặn, chất lượng cao (hàm lượng amylosse <20%, hạt dài >7mm), chống chịu khá với một số loại sâu bệnh chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất lúa gạo ở các vùng sinh thái nhiễm mặn, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu ở ĐBSCL

 

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2013-2017  5.000 triệu đồng 
34 Nghiên cứu cơ chế thúc đẩy bảo tồn đa dạng sinh học cao thông qua REDD+ tại Việt Nam 

Bảo vệ đa dạng sinh học bằng cách giảm mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) thông qua việc áp dụng rộng rãi cơ chế thúc đẩy đa dạng sinh học cao

Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2011-2013  1,4 triệu USD  
35 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các biện pháp ứng phó cho ĐBSCL đảm bảo việc... 

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội (đặc biệt là quy hoạch phát triển nông nghiệp) cho ĐBSCL đảm bảo việc phát triển bền vững trong điều kiện BĐKH – NBD

Trường Đại học Thủy lợi - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn  2009-2010  3.200 triệu đồng  
36 Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến một số cây trồng chủ lực... 

Đánh giá được tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất một số cây trồng chủ lực (lúa, ngô. Đậu tương, mía) tại ĐBSCL và ĐBSH

Viện Môi trường nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2012-2013  3.400 triệu đồng 
37 Nghiên cứu đề xuất xây dụng chính sách về thông tin, truyền thông (ICT) liên quan đến... 

đề xuất phương pháp luận trong xây dựng chính sách Công nghệ thông tin và truyền thông, Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững-ICCD.

Bộ Thông tin và truyền thông   2013  60 triệu đồng  
38 Nghiên cứu động thái phát thải Khí Nhà Kính (KNK) trên các hệ thống canh tác lúa nước... 

 

Viện Môi trường nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2012-2013  902 triệu đồng 
39 Nghiên cứu động thái phát thải KNK trên các hệ thống canh tác lúa nước 

Tính toán cân bằng carbon trong các hệ thông canh tác nông nghiệp tại các điểm nghiên cứu

Viện Môi trường nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2009-2011  923,2 triệu đồng 
40 Nghiên cứu mô hình kiến trúc xanh tại VN nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

Các giải pháp quì hoạch, thiết kể, xây dựng công trình sử đụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm phát thải KNK

Viện Kiến trúc Quy hoạch Đô thị Nông thôn nay là Viện Quy hoạch đô thị Nông thôn Quốc Gia - Bộ Xây Dựng   2012  300 triệu đồng 
41 Nghiên cứu sản xuất biochar từ phế thải nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long 

-Xây dựng qui trình sản xuất Biochar từ các phế thải nông nghiệp (rơm rạ, trấu, lá mía, thân lá ngô, cùi ngô và vỏ dừa) ở qui mô nhỏ.
-Xác định chất lượng Biochar và hiệu quả của việc sử dụng Biochar trong cải thiện độ phì nhiêu đất, gia tăng năng suất cây trồng nhằm mục đích xử lý phế thải nông nghiệp đạt hiệu qủa cao về môi trường, giảm nguyên nhân gây biến đổi khí hậu, phát triển sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập cho nông dân.

Viện Môi trường nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2011-2012  550 triệu đồng  
42 Nghiên cứu tiềm năng giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp (JICA) 

Phân tích và đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, khả năng nhân rộng của một số biện pháp kỹ thuật như SRI
Đề xuất chính sách và giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Viện Môi trường nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2003-2011  1.628 triệu đồng  
43 Nghiên cứu ứng dụng than sinh học nhằm cải tạo đất và giảm phát thải KNK tại Sóc Sơn 

-Ảnh hưởng tới các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất cây lúa
-Ảnh hưởng TSH tới khả năng cải tạo độ phì nhiều đất
-Ảnh hưởng của TSH tới khả năng giảm phát thải khí CO2

Viện Môi trường nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2010  200 triệu đồng 
44 Nghiên cứu và đề xuất hệ thống tiêu chí đánh giá và cấp chứng nhận công trình xanh 

 

Phát triển công trình xanh ở VN

Hội môi trường xây dựng Việt Nam - Bộ Xây Dựng  2012  200 triệu đồng 
45 Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển công trình xanh ở Việt Nam, dến năm 2020,... 

Giảm phát thải KNK trong các công trình xây dựng

Hội môi trường xây dựng Việt Nam - Bộ Xây Dựng  2012 - 2013  1.000 triệu đồng 
46 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ lỉệu về họp tác quốc tế cùa VN trong các lĩnh vực... 

Xây dựng CSDL hợp tác quốc tế linh vực quản lý của ngành XD ứng phó với BDKH

Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ xây dựng   2012  300 triệu đồng 
47 Nghiên cứu xây dựng mô hình đô thị nước nhằm ứng phó vói BĐKH 

Tiếp thu, học tập kinh nghiệm của Bỉ về phương pháp quy hoạch mới đô thị nước vận dụng vào điều kiện VN

Vỉện Kỉến trúc Quy hoạch Đô thị và nông thôn nay là Viện Quy hoạch đô thị Nông thôn Quốc Gia - Bộ Xây Dựng   2010 - 2011  1.350 triệu đồng  
48 Nghiên cứu, xây dựng quy trình kỹ thuật canh tác và bảo vệ đất cho cây trồng chủ lực... 

-Xây dựng quy trình canh tác có triển vọng cho mỗi cây trồng chủ lực (lúa, ngô, đậu tương, lạc, mía…)  tại mỗi vùng bảo đảm năng suất, bảo vệ đất có khả năng thích nghi với các điều kiện bất lợi của BĐKH theo tiêu chí cụ thể (hạn hán, ngập úng, xâm lấn mặn; rét hại
-Xây dựng 2 mô hình áp dụng các quy trình lựa chọn được cho mỗi cây trồng chủ lực cho mỗi vùng nghiên cứu;
-Phổ biến rộng rãi các quy trình canh tác và bảo vệ đất đã được xây dựng và lựa chọn nhằm giảm thiểu các tác động bất lợi của biến đổi khí hậu và đảm bảo sản xuất bền vững cho 420 lượt nông dân, cán bộ khuyến nông tại các vùng nghiên cứu.

Viện Môi trường nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2013-2015  5.400 triệu đồng  
49 Nhiệm vụ: Họp tác với các đối tác Nhật Bản đề xuất tiêu chuẩn dữ liệu, mạng và... 

Hợp tác với các đối tác Nhật bản chuẩn hóa tiêu chuẩn dữ liệu, mạng và kho dữ liệu cảm biến môi trường (Green IT)

Bộ Thông tin và Truyền thông  2013   
50 Nhiệm vụ: triển khai thí điểm một số hệ thống mạng cảm biến, giám sát, cảnh báo... 

nghiên cứu và mở rộng triển khai thử nghiệm Hệ thống Mạng cảnh báo biến đổi môi trường, khỉ hậu và ngăn ngừa, hạn chế thảm họa thiên tai giai đoạn II trong khuôn khổ hoạt động hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội Vụ và Truyền thông Nhật Bản

Bộ Thông tin và truyền thông  2010-2013   
51 Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp Việt nam, đề xuất các... 

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến nông nghiệp Việt Nam và đề xuất  các biện pháp thích ứng và chính sách giảm thiểu cho ngành nông nghiệp Việt Nam

Viện Môi trường nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2009-2010  169 triệu đồng  
52 Tác động của Biến đổi khí hậu: Chiến lược thích ứng và giảm thiểu 

 Đề xuất các giải pháp kỹ thuật, biện pháp canh tác trên cơ sở các tiến bộ kỹ thuật để giảm thiểu các tác động của BĐKH đối với vùng bán khô hạn tại các quốc gia tham gia dự án

Viện Môi trường nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2009-2012  1.008 triệu đồng 
53 Tạo giống lúa chịu hạn bằng dấu chuẩn phân tử 

Chọn tạo giống lúa chống chịu khô hạn trên cơ sở bản đồ di truyền QTL và dấu chuẩn phân tử.

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2006-2009  3.000 triệu đồng  
54 Tạo giống lúa chịu hạn bằng phương pháp dấu chuẩn phân tử 

Chọn tạo được giống lúa chịu hạn có năng suất cao, chất lượng tốt bằng dấu chuẩn phân tử thích hợp cho vùng ĐBSCL.

Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2011-2012  1.600 triệu đồng 
55 Tư vấn hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động về quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng... 

Kế hoạch hành động về quản lý rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH trong lĩnh  vực  nước sạch và  VSMT tại 06 tỉnh  Điện Biên, Quảng Nam, Kon Tum, Ninh Thuận, Bến Tre và Đồng Tháp được đệ trình UBND tỉnh phê duyệt.

TTQGNS&VSMTNT - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   2013-2014  1970 triệu đồng  
56 Ước tính tiềm năng giảm khí nhà kính trong nông nghiệp Việt Nam 

-Kịch bản phát thải khí nhà kính  đến năm 2020 (với những tính toán đến năm 2030)
-Hai đường cong MACC cho lĩnh vực nông nghiệp

Viện Môi trường nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  2012  1.085 triệu đồng  
57 Xây dựng năng lực và hỗ trợ xây dựng Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí... 

Tăng cường năng lực cho Việt Nam nhấm triển khai thực hiện kế hoạch hành động giảm nhẹ thiếu phát thải khí nhà kính phù hợp với quốc gia trong lĩnh vực sản xuất xi măng

Vụ KHCNMT - Bộ Xây Dựng  2013- 2015  1,65 triệu EUR 
Có tổng số: 57 bản ghi