Du an green town Binh Tan gia re, cung co the tham khao them tai Can ho Green Town Tai sao chon Cung cu Ascent Lakeside tu chu dau tu Hoa Binh Chung ta nen tim hieu ve phap ly can ho luxgarden de truoc khi lua chon mua can ho luxgarden la su lua chon chinh xac nhat. Ngoai ra nen chon hay tim hieu them du an can ho Ascent Lakeside hay co the tham khao them website tai Ascent Lakeside, hay tai chinh site web ve Lux gia re oi quan 7 ve can ho an cu duoc mong cho nhat https://canho-luxriverview.net, hay site nay noi ve du an quan 6Xem them can ho Viva Riverside. Cung nhu la du an Opal Tower dang duoc mong cho nhathttps://canhoopalcity.com Ben canh do, neu co co hoi nen tiem hieu them ve dat nen long hung City
STT Tên nhiệm vụ Mục tiêu Đơn vị thực hiện Thời gian thực hiện Tổng vốn đầu tư Tải về
 
1 Chương trình \"Tăng cường khả năng phòng ngừa thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm\" 

Nâng cao năng lực cho trẻ em và các cộng đồng dễ bị tổn thương trong việc chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó và quản lý các tác động bất lợi do biến đổi khí hậu.
Nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu thích ứng của trẻ em và cộng đồng, phù hợp với các mục tiêu Quốc gia về ứng phó với BĐKH.
 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên- Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Thái Nguyên (chủ dự án), Tổ chức Plan tại Việt Nam (tài trợ)  3/2013-12/2014  716.665 triệu đồng 
2 Chương trình hỗ trợ chuyên gia hòa nhập Việt Nam về BĐKH (CIM-GIZ) 

Hỗ trợ chuyên gia cho hoạt động BĐKH của thành phố Đà Nẵng.

Văn phòng BĐKH- TP. Đà Nẵng, Sơ TN&MT  2013-2014  6.500.084 triệu đồng 
3 Chương trình Sản xuất sạch hơn trong CN 

Sản xuất sạch hơn trong CN

Sở Công Thương - Thanh Hóa  2010 - 2011  244.537 triệu đồng 
4 Chương trình Thương mại xanh 

Phát triển bền vững các chuỗi giá trị sản xuất

Sở Công Thương - Thanh Hóa  2011 – T6/2013  1,5 triệu USD 
5 Dự án “Phòng tránh thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm” 

 Phòng tránh giảm nhẹ thiên tai cho trẻ em và phụ nữ

Tổ chức The Children  2013-2014  4.500 triệu đồng 
6 Dự án “Phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai huyện Thăng Bình” 

 Nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân về phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Tổ chức CRS thực hiện tại huyện Thăng Bình -Quảng Nam  2012-2014  1.800 triệu đồng 
7 Dự án “Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong công tác phòng chống tác động của... 

 Góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu các tác động về BĐKH. Góp phần phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân có nguy có chịu ảnh hưởng khi có bão lụt xảy ra.

Tổ chức CRS (chương trình tại Việt Nam) thực hiện   2010-2012  1.081 triệu đồng 
8 Dự án \"Người dân tộc thiểu số ứng phó với BĐKH tại Bắc Kạn\" 

 Nâng cao năng lực và sự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số trong ứng phó BĐKH

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn và Trung tâm ADC - Đại học Nông lâm Thái Nguyên  3 năm (2013,2014,2015)   
9 Dự án BĐKH 

 Lập dự án, đề nghị nguồn vốn vay

Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh  Từ năm 2013 về sau (Đang đề xuất dự án thực hiện từ nguồn vốn vay)  16.000 triệu đồng 
10 Dự án Chiến lược thích ứng với BĐKH lĩnh vực năng lượng và khí nhà kính (AFD) 

Xây dựng chiến lược ứng phó với BĐKH của thành phố giai đoạn 2011-2020 lĩnh vực năng lượng và khí nhà kính.

Văn phòng BĐKH- TP. Đà Nẵng  2013-2014  3.536.000 triệu đồng 
11 Dự án Dịch vụ hệ sinh thái tạo khả năng chống chịu với BĐKH cho thành phố Quy Nhơn 

 Giảm tính dễ bị tổn thương về khí hậu của người nghèo sinh sống ở khu vực ven thành phố Quy Nhơn đang mở rộng, qua việc phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại.

Văn phòng Điều phối về BĐKH tỉnh Bình Định  01/2012 - 12/2015  9.048 triệu đồng 
12 Dự án Giảm thiểu rủi ro ngập lụt cho người dân ở vùng hạ lưu sông Hà Thanh và sông... 

 Tăng cường khả năng chống chịu với BĐKH của người dân sinh sống ở các khu dân cư hiện nay trên vùng trữ lũ hạ lưu sông Hà Thanh và sông Côn, thành phố Quy Nhơn trong việc thích ứng và khắc phục hậu quả lũ lụt đang ngày càng nghiêm trọng.

Văn phòng Điều phối về BĐKH tỉnh Bình Định  2013 - 2015  9.763 triệu đồng 
13 Dự án Mô hình truyền thông về rủi ro do BĐKH và thích ứng tại các cộng đồng ven biển... 

 Xác định phương thức truyền thông hiệu quả để cải thiện và chia sẻ những kiến thức và hiểu biết về BĐKH và những rủi ro và những yếu tố khó lường trong quá trình phát triển KTXH của các bên liên quan, hỗ trợ giảm nhẹ thích ứng với BĐKH cho những cộng đồng ven biển tại Việt Nam.

Văn phòng Điều phối về BĐKH tỉnh Bình Định  6/2012 – 6/2014  607 triệu đồng 
14 Dự án Nghiên cứu tác động của ngập lụt đến quy hoạch phát triển đô thị phường... 

 Đánh giá tác động của ngập lụt và đề xuất các khuyến nghị đối với quy hoạch phát triển đô thị phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn trong bối cảnh BĐKH.

Văn phòng Điều phối về BĐKH tỉnh Bình Định  01/2011 - 6/2013  3.511 triệu đồng 
15 Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung 

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thừa Thiên Huế  2008 - 2012  141.873 triệu đồng 
16 Dự án Thích ứng với BĐKH và nước biển dâng tại khu vực ven biển và đảo Việt Nam 

 Tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH và NBD tại tỉnh Bình Định.

BQL dự án BĐKH tỉnh Bình Định  2009-2011  700 triệu đồng 
17 Dự án Văn phòng Điều phối về BĐKH tỉnh Bình Định 

 Thiết lập và thực hiện 1 cơ chế bền vững và hiệu quả cho công tác lập kế hoạch, ra quyết định và thực thi chính sách của chính quyền địa phương nhằm tăng cường ứng phó với BĐKH.

Văn phòng Điều phối về BĐKH tỉnh Bình Định  01/2011 - 3/2014  3.996 triệu đồng 
18 Dự án: Chương trình Thích ứng Khí hậu lấy trẻ em làm trọng tâm tại Việt Nam. 

 Tăng cường khả năng của trẻ em dễ bị tổn thương và cộng đồng của họ để trực tiếp lập kế hoạch và quản lý những tác động tiêu cực của khuynh hướng thay đổi và biến đổi của khí hậu;
- Nâng cao năng lực của chính phủ và xã hội để phù hợp với những nhu cầu thích nghi của trẻ em và cộng đồng của họ, phù hợp với nhứng mục tiêu quốc gia. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang  12/2013-12/2015  749.962 AUD 
19 Mạng lưới các thành phố Châu Á có khả năng ứng phó với BĐKH – giai đoạn 2 

 - Xây dựng các KHHĐ thích ứng với BĐKH phục vụ cho những cư dân nghèo và DBTT nhất của thành phố Quy Nhơn. Các kế hoạch sẽ tạo cơ sở để tiến tới xây dựng các đề xuất dự án kêu gọi tài trợ. 

- Tăng cường năng lực cho chính quyền thành phố và các cơ quan/tổ chức khu vực công để họ có thể góp phần giảm thiểu nguy cơ bị ảnh hưởng bởi BĐKH cũng như tăng cường năg lực cho họ trong việc xây dưng các đề xuất dự án kêu gọi tài trợ.  
BQL dự án Nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH thành phố Quy Nhơn  2009 - 2010  1.950 triệu đồng 
20 Thích ứng với biến đổi khí hậu lấy trẻ em làm trọng tâm 

 -Tăng cường năng lực của trẻ em dễ bị tổn thương do biến đổi của khí hậu; 

Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam  Từ tháng 10/2013- 12/2015  10.000 triệu đồng 
21 Tiểu dự án \"Mô hình thủy văn và mô phỏng sự phát triển đô thị thành phố Đà Nẵng\" 

Xây dựng mô hình liên kết thủy văn - thủy lực và hỗ trợ cơ sở dữ liệu cho Đà Nẵng để xem xét các tác động tiềm tàng của BĐKH và phát triển đô thị.

Sơ Xây dựng- TP. Đà Nẵng  2011-2013  4.722.564 triệu đồng 
22 Tiểu dự án \"Nhà ở vì một thành phố có khả năng chống chịu\" 

Tăng cường khả năng chống chịu của các phường và quận huyện dễ bị tổn thương với BĐKH

Hội Phụ Nữ- TP. Đà Nẵng  2012-2015  8.978.466 triệu đồng 
23 Tiểu dự án \"Phân tích BĐKH trong quá trình lập kế hoạch phát triển địa phương\" 

 Xây dựng cơ sở thông tin cho dữ liệu và các bản đồ rủi ro có liên quan đến BĐKH của tỉnh Trà Vinh
- Xác định xu hướng thay đổi của khí hậu (lượng mưa, nhiệt độ, hạn hán kéo dài,...), tác động của sự thay đổi này đến đời sống, sản xuất, công việc và biện pháp thích ứng của người dân ở vùng dự án.
- Cung cấp các kiến nghị để lồng ghép các biện pháp thích ứng với BĐKH và ứng dụng \"công cụ phân tích BĐKH\" của GIZ trong tiến trình xây dựng kế hoạch phát triển địa phương.  

Dự án PARA  9/2009 đến 12/2010  100,000 EUR 
24 Tiểu dự án \"Tăng cường khả năng chống chịu bằng giáo dục tích hợp\" 

Giáo dục, nâng cao nhận thức và tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH cho giáo viên, học sinh tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sơ, Trung học phổ thông thuộc quận Cẩm Lệ.

Sở Giáo dục và Đào tạo - TP.Đà Nẵng  2012-2015  4.768.260 triệu đồng 
25 Tiểu dự án\"Sáng kiến thanh niên\" 

Nâng cao năng lực chống chịu với BĐKH tại Đô thị với sự tham gia của Thanh niên

Văn phòng BĐKH- TP. Đà Nẵng  2013-2015  5.157.791 triệu đồng 
26 Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và cộng đồng nhân dân về BĐKH 

 - Tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với BĐKH trong hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn và Trung tâm ADC - Đại học Nông lâm Thái Nguyên     
Có tổng số: 26 bản ghi